Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Vzorový reklamačný postup
1. Ak odberateľ predpokladá, že dodané krmivo nemá predajnú kvalitu to zn. nezodpovedá
deklarácii dodávateľa alebo iným požiadavkám uvedeným vo všeobecne záväzných
právnych predpisoch, alebo pri jeho skrmovaní zistí, že krmivo je nebezpečné, to zn.
spôsobuje zníženie úžitkovosti, poruchy zdravia, prípadne úhyn kŕmených zvierat (ďalej
len „reklamované krmivo“), bez meškania upovedomí dodávateľa krmiva a vyzve ho na
spoločný odber vzorky. V prípade zdravotných porúch, alebo úhynov kŕmených zvierat,
súčasne vyrozumie aj príslušný orgán veterinárnej starostlivosti, ktorý posúdi
pravdepodobnosť príčinnej súvislosti problémov so skrmovaným krmivom.
2. Oznámenia, výzvy a informácie v súvislosti s reklamovaným krmivom možno vykonať
telefonicky alebo elektronicky s následným písomným potvrdením listom alebo faxom.
Oznámenie v elektronickej forme postačuje, ak oznamovateľ má overený elektronický
podpis.
3. Dodávateľ krmiva, ktorý bol podľa bodu 1. vyzvaný k spoločnému odberu vzoriek,
neodkladne sa dostaví na miesto, kde je reklamované krmivo uložené a prerokuje
možnosti odstránenia nedostatkov reklamovaného krmiva.
4. Ak privolaný veterinárny lekár skonštatuje dôvodné podozrenie na alimentárnu
intoxikáciu spôsobenú reklamovaným krmivom, odberateľ pozastaví ihneď jeho ďalšie
skrmovanie a dokumentovateľným postupom požiada dodávateľa o náhradnú dodávku
krmiva.
5. Dodávateľ stiahne reklamované krmivo, alebo zariadi jeho bezpečné uskladnenie a zaistí
náhradnú dodávku krmiva dovtedy, pokiaľ sa o reklamovanom krmive nerozhodne.
6. Ak dodávateľ krmiva pochybuje o oprávnenosti reklamácie zo strany odberateľa, dôkaz
o kvalite krmiva zabezpečia spoločným odberom vzoriek z dodávky reklamovaného
krmiva.
7. Pri odbere vzoriek z reklamovaného krmiva sa postupuje rovnako ako pri úradnom odbere
vzoriek krmiva.
8. Ak z objektívnych príčin nie je možné dodržať podmienky úradného odberu vzoriek
krmív, dodávateľ stanoví po obojstrannej dohode s odberateľom krmiva iný,
v konkrétnych podmienkach realizovateľný postup odberu vzorky z reklamovaného
krmiva.
9. Ak dodávateľ po dohode s odberateľom v záujme dodržania podmienok úradného odberu
vykonáva preventívne odber vzoriek krmiva pri plnení dodávky a tieto vzorky sú
označené, zapečatené a uskladnené predpísaným spôsobom, možno ich používať ako
vzorky reklamačné. Preventívne odobrané vzorky treba uskladňovať počas doby
použiteľnosti krmiva ale najmenej 15 dní po skončení jeho skrmovania.
10. Označené, zapečatené vzorky reklamovaného krmiva, s odtlačkami pečiatok dodávateľa
aj odberateľa, spolu so záznamom o ich odbere, zasiela dodávateľ prípadne odberateľ na
vyšetrenie do ktoréhokoľvek laboratória, ktoré používa úradné postupy analytického
skúšania krmív a na ktorom sa obidve strany dohodnú. Ak sa dodávateľ a odberateľ
nedohodnú na inom laboratóriu, zasielajú vzorky Ústrednému kontrolnému a skúšobnému
ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“).
11.Ak pri rokovaní odberateľa a dodávateľa o odstránení nedostatkov reklamovaného krmiva
nedošlo k dohode, zvoláva dodávateľ najneskôr do troch dní miestne šetrenie, na ktoré
môže prizvať zástupcov miestne kompetentného kontrolného ústavu, veterinárnej služby,
príslušnej poisťovne, prípadne ďalších inštitúcií a odborníkov na výživu daného druhu
a kategórie hospodárskych zvierat.
12.Ak dodávateľ nereaguje na výzvu odberateľa podľa bodu 1. a nesplní ktorúkoľvek
z povinností, uvedených v bodoch 3, 5, 6 a 11, platí, že reklamáciu odberateľa v plnom
rozsahu uznáva a zaväzuje sa odstrániť reklamované nedostatky krmiva alebo dodať nové
bezchybné krmivo, prípadne nahradiť odberateľovi škodu, preukázateľne zapríčinenú
dodávaným krmivom.
13.Odberateľ je oprávnený žiadať aj náhradu škôd zapríčinenú hladovaním zvierat v dôsledku
oneskorenej dodávky náhradného krmiva, ak skrmovanie reklamovaného krmiva bolo
nutné pozastaviť.
14.Ak na základe laboratórneho alebo biologického skúšania sa potvrdia nedostatky
reklamovaného krmiva, o jeho použiteľnosti rozhodne kontrolný ústav osobitným
opatrením podľa § 11 zákona č. 271/2005 Z.z.
15.O nedostatkoch krmiva alebo o jeho použiteľnosti nemožno rozhodovať a vymáhateľnosť
prípadných nárokov z nedostatkov krmiva je sporná, ak odberateľ
a. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa bodu 1.,
b. reklamáciu uplatňuje až po úplnom skŕmení reklamovaného krmiva,
c. reklamáciu uplatňuje vtedy, keď nie je možné zaistiť dôkazy o nedostatkoch
krmiva,
d. skrmuje krmivo inému druhu alebo kategórii zvierat,
e. bol o nedostatkoch krmiva dopredu informovaný a dodávka takéhoto krmiva sa
uskutočnila preukázateľne s jeho súhlasom.
16.V osobitnom prípade, odberateľ môže výnimočne použiť ako dôkaz o nedostatkoch
krmiva, kontrolný nález z úradnej kontroly krmív, zistený rozborom úradne odobratej
vzorky, alebo kontrolou prvotnej evidencie u dodávateľa, ak
a. kontrolou daného krmiva boli zistené nedostatky, ktoré môžu zapríčiniť
zníženie úžitkovosti alebo úhyn zvierat,
b. totožnosť reklamovanej partie krmiva s partiou, ktorej sa dotýka kontrolný
nález nie je sporná,
c. ak z reklamovaného krmiva nie je možné zaistiť odber vzorky.
17. Reklamované krmivo, ktoré na základe laboratórneho alebo biologického skúšania možno
skrmovať len po prepracovaní, dodávateľ musí na vlastné náklady stiahnuť z obehu,
prepracovať podľa prijatých opatrení kontrolného ústavu a pred jeho opätovným
uvádzaním do obehu zaistiť jeho laboratórne preskúšanie.
18. Reklamované krmivo, ktoré na základe laboratórneho alebo biologického skúšania
nemožno skrmovať, dodávateľ musí na vlastné náklady stiahnuť z obehu a zaistiť jeho
neškodnú likvidáciu.
19. Náklady, ktoré vznikli pri riešení dodávateľsko-odberateľských sporov, vrátane nákladov
na úradnú kontrolu krmiva a nákladov na rozbor vzoriek znáša ten účastník sporu,
v neprospech ktorého sa rozhodlo.