Obchodné podmienky a reklamácie

Platobné podmienky:

Tovar dodaný pre objednávateľa na základe cenovej ponuky potvrdenej dodávateľom Bordy Plus s.r.o. na dobierku bude zúčtovaný v skutočne dodanom množstve a bude k nemu vyhotovený zjednodušený daňový doklad – blok z registračnej pokladne.

Vzorový reklamačný postup

 1. Ak odberateľ predpokladá, že dodané krmivo nemá predajnú kvalitu to zn. nezodpovedá deklarácii dodávateľa alebo iným požiadavkám uvedeným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, alebo pri jeho skrmovaní zistí, že krmivo je nebezpečné, to zn. spôsobuje zníženie úžitkovosti, poruchy zdravia, prípadne úhyn kŕmených zvierat (ďalej len „reklamované krmivo“), bez meškania upovedomí dodávateľa krmiva a vyzve ho na spoločný odber vzorky. V prípade zdravotných porúch, alebo úhynov kŕmených zvierat, súčasne vyrozumie aj príslušný orgán veterinárnej starostlivosti, ktorý posúdi pravdepodobnosť príčinnej súvislosti problémov so skrmovaným krmivom.
 2. Oznámenia, výzvy a informácie v súvislosti s reklamovaným krmivom možno vykonať
  telefonicky alebo elektronicky s následným písomným potvrdením listom alebo faxom.
 3. Oznámenie v elektronickej forme postačuje, ak oznamovateľ má overený elektronický podpis.
 4. Dodávateľ krmiva, ktorý bol podľa bodu 1. vyzvaný k spoločnému odberu vzoriek,
  neodkladne sa dostaví na miesto, kde je reklamované krmivo uložené a prerokuje možnosti odstránenia nedostatkov reklamovaného krmiva.
 5. Ak privolaný veterinárny lekár skonštatuje dôvodné podozrenie na alimentárnu
  intoxikáciu spôsobenú reklamovaným krmivom, odberateľ pozastaví ihneď jeho ďalšie skrmovanie a dokumentovateľným postupom požiada dodávateľa o náhradnú dodávku krmiva.
 6. Dodávateľ stiahne reklamované krmivo, alebo zariadi jeho bezpečné uskladnenie a zaistí náhradnú dodávku krmiva dovtedy, pokiaľ sa o reklamovanom krmive nerozhodne.
 7. Ak dodávateľ krmiva pochybuje o oprávnenosti reklamácie zo strany odberateľa, dôkaz
  o kvalite krmiva zabezpečia spoločným odberom vzoriek z dodávky reklamovaného krmiva.
 8. Pri odbere vzoriek z reklamovaného krmiva sa postupuje rovnako ako pri úradnom odbere vzoriek krmiva.
 9. Ak z objektívnych príčin nie je možné dodržať podmienky úradného odberu vzoriek
  krmív, dodávateľ stanoví po obojstrannej dohode s odberateľom krmiva iný,
 10. v konkrétnych podmienkach realizovateľný postup odberu vzorky z reklamovaného krmiva.
 11. Ak dodávateľ po dohode s odberateľom v záujme dodržania podmienok úradného odberu vykonáva preventívne odber vzoriek krmiva pri plnení dodávky a tieto vzorky sú označené, zapečatené a uskladnené predpísaným spôsobom, možno ich používať ako vzorky reklamačné. Preventívne odobrané vzorky treba uskladňovať počas doby použiteľnosti krmiva ale najmenej 15 dní po skončení jeho skrmovania.
 12. Označené, zapečatené vzorky reklamovaného krmiva, s odtlačkami pečiatok dodávateľa aj odberateľa, spolu so záznamom o ich odbere, zasiela dodávateľ prípadne odberateľ na vyšetrenie do ktoréhokoľvek laboratória, ktoré používa úradné postupy analytického skúšania krmív a na ktorom sa obidve strany dohodnú. Ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú na inom laboratóriu, zasielajú vzorky Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“).
 13. Ak pri rokovaní odberateľa a dodávateľa o odstránení nedostatkov reklamovaného krmiva nedošlo k dohode, zvoláva dodávateľ najneskôr do troch dní miestne šetrenie, na ktoré môže prizvať zástupcov miestne kompetentného kontrolného ústavu, veterinárnej služby, príslušnej poisťovne, prípadne ďalších inštitúcií a odborníkov na výživu daného druhu a kategórie hospodárskych zvierat.
 14. Ak dodávateľ nereaguje na výzvu odberateľa podľa bodu 1. a nesplní ktorúkoľvek z povinností, uvedených v bodoch 3, 5, 6 a 11, platí, že reklamáciu odberateľa v plnom rozsahu uznáva a zaväzuje sa odstrániť reklamované nedostatky krmiva alebo dodať nové bezchybné krmivo, prípadne nahradiť odberateľovi škodu, preukázateľne zapríčinenú dodávaným krmivom.
 15. Odberateľ je oprávnený žiadať aj náhradu škôd zapríčinenú hladovaním zvierat v dôsledku oneskorenej dodávky náhradného krmiva, ak skrmovanie reklamovaného krmiva bolo nutné pozastaviť.
 16. Ak na základe laboratórneho alebo biologického skúšania sa potvrdia nedostatky reklamovaného krmiva, o jeho použiteľnosti rozhodne kontrolný ústav osobitným opatrením podľa § 11 zákona č. 271/2005 Z.z.
 17. O nedostatkoch krmiva alebo o jeho použiteľnosti nemožno rozhodovať a vymáhateľnosť prípadných nárokov z nedostatkov krmiva je sporná, ak odberateľ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa bodu 1., reklamáciu uplatňuje až po úplnom skŕmení reklamovaného krmiva, reklamáciu uplatňuje vtedy, keď nie je možné zaistiť dôkazy o nedostatkoch krmiva, skrmuje krmivo inému druhu alebo kategórii zvierat, bol o nedostatkoch krmiva dopredu informovaný a dodávka takéhoto krmiva sa uskutočnila preukázateľne s jeho súhlasom.
 18. V osobitnom prípade, odberateľ môže výnimočne použiť ako dôkaz o nedostatkoch krmiva, kontrolný nález z úradnej kontroly krmív, zistený rozborom úradne odobratej vzorky, alebo kontrolou prvotnej evidencie u dodávateľa, ak kontrolou daného krmiva boli zistené nedostatky, ktoré môžu zapríčiniť zníženie úžitkovosti alebo úhyn zvierat, totožnosť reklamovanej partie krmiva s partiou, ktorej sa dotýka kontrolný nález nie je sporná, ak z reklamovaného krmiva nie je možné zaistiť odber vzorky.
 19. Reklamované krmivo, ktoré na základe laboratórneho alebo biologického skúšania možno skrmovať len po prepracovaní, dodávateľ musí na vlastné náklady stiahnuť z obehu, prepracovať podľa prijatých opatrení kontrolného ústavu a pred jeho opätovným uvádzaním do obehu zaistiť jeho laboratórne preskúšanie.
 20. Reklamované krmivo, ktoré na základe laboratórneho alebo biologického skúšania nemožno skrmovať, dodávateľ musí na vlastné náklady stiahnuť z obehu a zaistiť jeho neškodnú likvidáciu.
 21. Náklady, ktoré vznikli pri riešení dodávateľsko-odberateľských sporov, vrátane nákladov na úradnú kontrolu krmiva a nákladov na rozbor vzoriek znáša ten účastník sporu, v neprospech ktorého sa rozhodlo.
0
  0
  V košíku
  Košík je prázdnySpäť k nákupu