Platobné podmienky:

Tovar dodaný pre objednávateľa na základe cenovej ponuky potvrdenej dodávateľom Bordy Plus s.r.o. na dobierku bude zúčtovaný v skutočne dodanom množstve a bude k nemu vyhotovený zjednodušený daňový doklad – blok z registračnej pokladne.

Vzorový reklamačný postup

 1. Ak odberateľ predpokladá, že dodané krmivo nemá predajnú kvalitu to zn. nezodpovedá

deklarácii dodávateľa alebo iným požiadavkám uvedeným vo všeobecne záväzných

právnych predpisoch, alebo pri jeho skrmovaní zistí, že krmivo je nebezpečné, to zn.

spôsobuje zníženie úžitkovosti, poruchy zdravia, prípadne úhyn kŕmených zvierat (ďalej

len „reklamované krmivo“), bez meškania upovedomí dodávateľa krmiva a vyzve ho na

spoločný odber vzorky. V prípade zdravotných porúch, alebo úhynov kŕmených zvierat,

súčasne vyrozumie aj príslušný orgán veterinárnej starostlivosti, ktorý posúdi

pravdepodobnosť príčinnej súvislosti problémov so skrmovaným krmivom.

 1. Oznámenia, výzvy a informácie v súvislosti s reklamovaným krmivom možno vykonať

telefonicky alebo elektronicky s následným písomným potvrdením listom alebo faxom.

Oznámenie v elektronickej forme postačuje, ak oznamovateľ má overený elektronický

podpis.

 1. Dodávateľ krmiva, ktorý bol podľa bodu 1. vyzvaný k spoločnému odberu vzoriek,

neodkladne sa dostaví na miesto, kde je reklamované krmivo uložené a prerokuje

možnosti odstránenia nedostatkov reklamovaného krmiva.

 1. Ak privolaný veterinárny lekár skonštatuje dôvodné podozrenie na alimentárnu

intoxikáciu spôsobenú reklamovaným krmivom, odberateľ pozastaví ihneď jeho ďalšie

skrmovanie a dokumentovateľným postupom požiada dodávateľa o náhradnú dodávku

krmiva.

 1. Dodávateľ stiahne reklamované krmivo, alebo zariadi jeho bezpečné uskladnenie a zaistí

náhradnú dodávku krmiva dovtedy, pokiaľ sa o reklamovanom krmive nerozhodne.

 1. Ak dodávateľ krmiva pochybuje o oprávnenosti reklamácie zo strany odberateľa, dôkaz

o kvalite krmiva zabezpečia spoločným odberom vzoriek z dodávky reklamovaného

krmiva.

 1. Pri odbere vzoriek z reklamovaného krmiva sa postupuje rovnako ako pri úradnom odbere

vzoriek krmiva.

 1. Ak z objektívnych príčin nie je možné dodržať podmienky úradného odberu vzoriek

krmív, dodávateľ stanoví po obojstrannej dohode s odberateľom krmiva iný,

v konkrétnych podmienkach realizovateľný postup odberu vzorky z reklamovaného

krmiva.

 1. Ak dodávateľ po dohode s odberateľom v záujme dodržania podmienok úradného odberu

vykonáva preventívne odber vzoriek krmiva pri plnení dodávky a tieto vzorky sú

označené, zapečatené a uskladnené predpísaným spôsobom, možno ich používať ako

vzorky reklamačné. Preventívne odobrané vzorky treba uskladňovať počas doby

použiteľnosti krmiva ale najmenej 15 dní po skončení jeho skrmovania.

 1. Označené, zapečatené vzorky reklamovaného krmiva, s odtlačkami pečiatok dodávateľa

aj odberateľa, spolu so záznamom o ich odbere, zasiela dodávateľ prípadne odberateľ na

vyšetrenie do ktoréhokoľvek laboratória, ktoré používa úradné postupy analytického

skúšania krmív a na ktorom sa obidve strany dohodnú. Ak sa dodávateľ a odberateľ

nedohodnú na inom laboratóriu, zasielajú vzorky Ústrednému kontrolnému a skúšobnému

ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“).

11.Ak pri rokovaní odberateľa a dodávateľa o odstránení nedostatkov reklamovaného krmiva

nedošlo k dohode, zvoláva dodávateľ najneskôr do troch dní miestne šetrenie, na ktoré

môže prizvať zástupcov miestne kompetentného kontrolného ústavu, veterinárnej služby,

príslušnej poisťovne, prípadne ďalších inštitúcií a odborníkov na výživu daného druhu

a kategórie hospodárskych zvierat.

12.Ak dodávateľ nereaguje na výzvu odberateľa podľa bodu 1. a nesplní ktorúkoľvek

z povinností, uvedených v bodoch 3, 5, 6 a 11, platí, že reklamáciu odberateľa v plnom

rozsahu uznáva a zaväzuje sa odstrániť reklamované nedostatky krmiva alebo dodať nové

bezchybné krmivo, prípadne nahradiť odberateľovi škodu, preukázateľne zapríčinenú

dodávaným krmivom.

13.Odberateľ je oprávnený žiadať aj náhradu škôd zapríčinenú hladovaním zvierat v dôsledku

oneskorenej dodávky náhradného krmiva, ak skrmovanie reklamovaného krmiva bolo

nutné pozastaviť.

14.Ak na základe laboratórneho alebo biologického skúšania sa potvrdia nedostatky

reklamovaného krmiva, o jeho použiteľnosti rozhodne kontrolný ústav osobitným

opatrením podľa § 11 zákona č. 271/2005 Z.z.

15.O nedostatkoch krmiva alebo o jeho použiteľnosti nemožno rozhodovať a vymáhateľnosť

prípadných nárokov z nedostatkov krmiva je sporná, ak odberateľ

 1. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa bodu 1.,
 2. reklamáciu uplatňuje až po úplnom skŕmení reklamovaného krmiva,
 3. reklamáciu uplatňuje vtedy, keď nie je možné zaistiť dôkazy o nedostatkoch

krmiva,

 1. skrmuje krmivo inému druhu alebo kategórii zvierat,
 2. bol o nedostatkoch krmiva dopredu informovaný a dodávka takéhoto krmiva sa

uskutočnila preukázateľne s jeho súhlasom.

16.V osobitnom prípade, odberateľ môže výnimočne použiť ako dôkaz o nedostatkoch

krmiva, kontrolný nález z úradnej kontroly krmív, zistený rozborom úradne odobratej

vzorky, alebo kontrolou prvotnej evidencie u dodávateľa, ak

 1. kontrolou daného krmiva boli zistené nedostatky, ktoré môžu zapríčiniť

zníženie úžitkovosti alebo úhyn zvierat,

 1. totožnosť reklamovanej partie krmiva s partiou, ktorej sa dotýka kontrolný

nález nie je sporná,

 1. ak z reklamovaného krmiva nie je možné zaistiť odber vzorky.
 2. Reklamované krmivo, ktoré na základe laboratórneho alebo biologického skúšania možno

skrmovať len po prepracovaní, dodávateľ musí na vlastné náklady stiahnuť z obehu,

prepracovať podľa prijatých opatrení kontrolného ústavu a pred jeho opätovným

uvádzaním do obehu zaistiť jeho laboratórne preskúšanie.

 1. Reklamované krmivo, ktoré na základe laboratórneho alebo biologického skúšania

nemožno skrmovať, dodávateľ musí na vlastné náklady stiahnuť z obehu a zaistiť jeho

neškodnú likvidáciu.

 1. Náklady, ktoré vznikli pri riešení dodávateľsko-odberateľských sporov, vrátane nákladov

na úradnú kontrolu krmiva a nákladov na rozbor vzoriek znáša ten účastník sporu,

v neprospech ktorého sa rozhodlo.

0
  0
  V košíku
  Košík je prázdnySpäť k nákupu